Εξοπλισμός

Καινοτόμες Θεραπείες

(Διαμαγνητική Αντλία)

Ραδιοσυχνότητες με INDIBA® Αctiv

Manualtherapy

Πελματογράφημα

(Pelmatografima-Elite)

Shockwave Therapy

(Advance Physiotherapy)

bobo Balance Pro

(Διαδραστική πλατφόρμα)

Επίσης Διαθέτουμε

N

LASER

N

ΥΠΕΡΗΧΑ

N

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

N

ΠΡΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ